Funkcje rynku usług transportowych

Pobierz

Procesy negocjacyjne i konkurencyjne 1.4.. Elementy rynku usług transportowych w aspekcie ekonomicznym .Wówczas powinniśmy zadbać o określenie specyfikacji usług, jakie zaoferuje nasz biznes.. Cechą charakterystyczną dla tego rynku jest występowanie pośredników (zazwyczaj spedytorów), którzy reprezentują obie strony rynku - zarówno podażową, jak i popytową.konkurencji, usług transportowych i rynku usług transportowych, omówiono rynek usług transportowych w Unii Europejskiej i w Polsce.. Rynkowe zachowania podmiotów - uwarunkowania, systematyka 64 Rozdział 3 Konkurencja na rynku usług transportowych 69 3.1.. Rynek usług transportowych w procesach gospodarowania 48 Rozdział 2.. Rynek usług transportowych głónie definiowany jest jako "sfera obrotu usługami transportowymi, w której sprzedawcy i nabywcy wywierają wzajemny wpływ na siebie, kształtując popyt i podaż".poświęcony problematyce funkcjonowania rynku usług transportowych.. Determinanty rozwoju i przemiany 39 1.5.. Ze względu na stopień zaangażowania podmiotów w wykonaniu usługi transportowej na rynku usług transportowych można wydzielić:Zwiększenie kosztów sieci transportowych - (w związku ze zmniejszeniem ich efektywności) oraz kosztów pracy.. Pojęcie, cechy, funkcje i struktura podmiotowo-przedmiotowa 19 1.2.. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności, będzie to punkt 49.41.Z - transport drogowy towarów..

Charakterystyka rynku usług transportowych 1.1.

Pojęcie, cechy, funkcje rynku usług transportowych .. 59 3.2.. W Szwecji jest około 3500 firm transportowych posiadających łącznie 35.000 pojazdów.. Usługa ta, uznawana jest za zakończoną, kiedy zostaje wykonana.. Funkcje rynku transportowego Funkcja rynku transportowego Funkcja realizacyjna Opis Polega ona na realizacji procesu wymiany usług transportowych na rzecz pasażerów i ładunków.Funkcje rynku - w gospodarce każdego państwa rynek pełni szereg istotnych funkcji.. Celem dopełnienia formalności, otwierając jednoosobową firmę transportową, należy złożyć wpis do CEIDG.. Ponad 30 autorów w 19 artykułach zwróciło uwagę na kluczowe kwestie mobilności osób i transportu ładunków wynikające ze zmian w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, Rynek usług transportowych w procesach gospodarowania Rozdział 2.. Przede wszystkim podlega przeobrażeniom jako element rzeczywistości.2.2.. Rynek pełni 4 podstawowe funkcje: funkcję informacyjną, funkcję równowagi, funkcję akceptacji towarów i usług, funkcję alokacyjną.. W konstrukcji kolejnych rozdziałów przyjęto dwa główne podziały:Na pytanie, co to jest rynek - w tym także rynek międzynarodowych usług transportowych - można udzielić wielu odpowiedzi, znacznie różniących się od siebie w treści..

Funkcje rynku.

59 3.1.. Pojecie to bowiem zmieniało się i nadal zmienia.. Kontroling w zarządzaniu transportem 14 2.3.. Rynek usług transportowych spełnia sześć istotnych funkcji: Tabela 1.. Determinanty rozwoju i przemiany .. Spedytor jest to osoba prawna lub fizyczna .rynek transportu funkcjonuje i realizuje swoje zadania, a także dokonano klasyfikacji transportu na transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy.. Strategia jako narzędzie i proces kształtowania rynku 6.2 .Przyjmując za kryterium gałęziowy podział rynku transportowego wyodrębnia się seg-menty rynku przewozów: samochodowych, lotniczych, morskich, żeglugi śródlądowej oraz przesyłowy [8, s. 4.. Zatem wszelkie sposoby udoskonalenia jej poziomu po zakończeniu są niemożliwe.Funkcje transportu.. Charakterystyka rynku usług transportowych 1.1. .. Aby utrzymać obecną pozycję na rynku, konieczna jest poprawa dostępu do portów morskich i stworzenie nowoczesnego łańcucha lądowo .Na pewno funkcja usługowa oraz integracyjna decydują iż deregulacja rynku odbywa się w określonych granicach.. Procesy negocjacyjne i konkurencyjne 1.4.. Potrzeby transportowe i źródła ich powstawania 8 1.4. albo na rynkach relacji (np. rynek transportowy północnego oceanu atlantyckiego lub Pacyfiku), jest najczęściej mało załadowców, którzy posiadają określoną liczę towarów jaka wpływa na wymiar transportu.W gospodarce transport spełnia 3 funkcje: funkcję konsumpcyjną - usługi transportowe zaspokajają potrzeby przewozowe, funkcję produkcyjną - zaspokojenie potrzeb produkcyjnych przez świadczenie usług transportowych dla gospodarki, funkcję integracyjną - integruje społeczeństwo umożliwiając proces przemieszczania.Odzwierciedleniem roli transportu w życiu gospodarczym państwa są jego funkcje..

Ekonomiczne relacje na rynku usług transportowych 53 2.3.

Definicja transportu i infrastruktury transportowej Wraz ze zmianami zachodzącymi w gospodarce, również warunki transportu podlegają cały czas ewolucji.Szeroko rozumiany rynek usług transportowych jest polem zmagań wielu przedsiębiorstw w tej branży.. Transport w łańcuchach logistycznych 14 2.2.. Ekonomika Transportu dr Adam Salomon 2czynnościowa - doprowadzająca do powstania funkcji przewoźnika, reprezentującego struktury podażowe rynku usług transportowych, oraz funkcji zamawiającego usługę przewozu, który reprezentuje struktury popytowe rynku usług spedycyjnych.. Rynek usług transportowych w Polsce i Unii Europejskiej 1) Co to jest rynek?. Zjawiska i .OUTSOURCING W TRANSPORCIE - sprawność funkcjonowania kanału logistycznego jest określana przez sprawność mających miejsce w poszczególnych jego podsystemach procesów logistycznych, którą w przeważającej części warunkuje jakość procesów transportowych.. 2) Charakterystyka rynku usług transportowych 3) Główne cechy rynku transportowego 4) Funkcje rynku transportowego 5) Sytuacja na polskim rynku transportowym 6) Plany rozwoju polskiego rynku transportowego 7) Sytuacja na europejskim rynku transportowymUsługa transportowa- występuje w momencie, w którym doszło do jej konsumpcji przez klientów.. W dalszej części pracy wskazano determinanty rozwoju konkurencji w poszczególnych gałęziach rynku usług transportowych..

Systematyka rynku 1.3.

Jakość procesów transportowych w LŁD tworzą właściwości dające się podzielić na 4 grupy związane z .Wolu-men transportowy wzrasta bardziej niż ilość towaru do przewiezienia.. poleca 80 % .. Usługodawca transportowy, który na rzecz firmy świadczy tą usługę, ma wpływ na sprawność funkcjonowania należących do niej obiektów w łańcuchu dostaw.. Spadek przychodów związany z ograniczeniem dostępu do rynku - w zakresie usług cross-trade i kabotażu oraz w konsekwencji również obsługi importu i eksportu towarów.Podstawowe pojęcia transportowe 2 1.2.. Jednak w rezultacie istotnych przemian zachodzących w ostatniej dekadzie na europejskim rynku usług spedycyjnych, rola spedytora oraz funkcje, które spełnia, wciąż ewoluują.Miejsce usług transportowych na współczesnym rynku usług .. 57 Rozdział 3.. Determinanty rozwoju i przemiany 1.5.. Rynek usług transportowych jako struktura ekonomiczna i społeczna 53 2.1.. Systematyka rynku 1.3.. Kupującym rynek dostarcza danych o ilości i cenach dóbr na .Rynek usług transportowych Rynek usług transportowych = całokształt stosunków handlowo-gospodarczych zachodzących w procesie wymiany usług transportowych, obejmuje: 1. firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne; 2. funkcjonowanie różnych struktur organizacyjnych i instytucji (giełd frachtowych, giełd ofert spedycyjnych itp.).. Dla lepszego przedstawienia sytuacji na rynku usług transportowych zastosujemy model konkurencji M.. Procesy negocjacyjne i konkurencyjne 36 1.4.. Strategie funkcjonowania i rozwoju rynku usług transportowych 6.1.. Funkcja informacyjna polega na tym, że rynek stanowi źródło informacji zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających.. Mechanizm konkurencji - funkcje, elementy, podstawy 69 3.2.Wynika stąd, że spedytor jest osobą wykonującą czynności konieczne do realizacji procesu transportowego, czyli przede wszystkim organizującą transport ładunku.. Co najmniej połowa z nich to firmy jednoosobowe, ale są też i większe, a wśród nich dwa giganty - ASG i BTL, które odpowiadają za 80-90% rynku.Do konfrontacji popytu na usługi transportowe z podażą na te usługi dochodzi na runku usług transportowych.. Funkcje rynku.. Funkcja informacyjna - rynek dostarcza oferującym swoje towary producentom i oczekującym na zaspokojenie swoich potrzeb klientom informacji o podstawowych parametrach: popycie, podaży i cenie,; Funkcja równowagi - rynek jest mechanizmem dostosowującym wielkość produkcji, jej .1.1.. E. Portera - model pięciu sił konkurencyjnych: groźba nowych wejść, konkurenci, substytuty, siła przetargowa dostawców, siła przetargowa nabywców.Na rynkach cząstkowych, czyli na rynkach przewozów określonych towarów (np. towarów, suchych, płynnych itd.). Kryteria klasyfikacji i podział transportu 11 Rozdział II: Wybrane zagadnienia funkcjonowania transportu 14 2.1.. Pojęcie, cechy, funkcje i struktura podmiotowo-przedmiotowa 1.2.. Pojęcie, cechy, funkcje i struktura podmiotowo-przedmiotowa 1.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt