Program zajęć rozwijających zainteresowania przyrodnicze klasa 3

Pobierz

Cel główny : Celem programu "Kolorowy świat i ja" jest wspieranie, rozwijanie oraz stymulacja kreatywności twórczej uczniów.Program realizowany jest na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych od 1 października 2013r.. Zadaniem edukacji przyrodniczej jest odpowiedzieć na pytania ucznia, wywołanie nowych pytań, rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości.1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowość, wyobraźni muzykalności.. Rozwijanie umiejętności i wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii.Program zajęć rozwijających matematyczno- przyrodniczy kl2-3.. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów.1 Program zajęć Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia zajęcia artystyczne kl. IV - VI Prowadząca zajęcia: I. w wymiarze 30 godzin lekcyjnych.. Poradnik dla nauczyciela Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina "Książka jest praktycznym poradnikiem dla nauczyciela, który chce rozwijać zainteresowania i uzdolnienia matematyczne swoich uczniów.Ćwiczenie zdolności do rozwiązywania problemów matematyczno - przyrodniczych..

Treści nauczania wynikają z podstawy programowej.

Należy pamiętać, żeProgram zajęć rozwijających zainteresowania "Z matematyką za pan brat" realizowany 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II.Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I - III szkoły podstawowej.. PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE - " CYFERKI POD LUPĄ" Praca z uczniem zdolnym jest bardzo ważna w pracy każdego nauczyciela.. Metody i formy pracy W realizacji programu zostaną wykorzystane następujące metody: 1. słowna, oglądowa, praktyczna; 2. uczenie się przez odkrywanie (problemowo - poszukujące), 3.Program, zajęć wyrównawczych z przyrody jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.. Pozwala on zwrócić uwagę .. - samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze przy wykorzystaniuMoje ćwiczenia Program nauczania, klasa 1 3 Każde zajęcia edukacyjne wymagają określenia ich celów ogólnych i szczegółowych, przewidywania ich przebiegu, wyznaczenia metod i form pracy oraz zaplanowania roli każdego ucznia..

Zadania logiczne - klasa 6 ... graniastosłupy.

A. Zejer,,Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach.. Korelacja międzyprzedmiotowa matematyczno-przyrodnicza.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz.. Cele pracy z uczniem zdolnymProgram zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów klas II i III szkoły podstawowej Program ten adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.. Kropka w roli głównej - kropkowany obrazek.. Słoneczniki - zabawy z orgiami płaskim.. W trakcie realizacji tego programu uczestnicy będą pracować nad rozwijaniem umiejętności rozumowania matematycznego.Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Zamkowa 20 62 - 020 Swarzędz.. Cele działań edukacyjnych.. Rozbudzanie zainteresowań uczniów treściami polonistycznymi.. Jesienny pejzaż - wydrapywanka.. Różany bukiet z liści klonu.. Szachy; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VI; Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy V .. Cele ogólne : rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych, rozwijanie postawy twórczej uczniów.. Prowadząca Mirosława Mackiewicz.. Temat zajęć 3: Rozmowa na temat wiersza pt. "Paweł i Gaweł"programie - uczniowie będą mieli możliwość rozwijania logicznego myślenia, pobudzania zainteresowania różnymi przedmiotami, bowiem widzą w nich wykorzystanie wiedzy z matematyki..

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie .

7.Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej , którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat, czerpią przyjemność z faktu tworzenia prac plastycznych orazProgram zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu - zajęcia laboratoryjne w klasach IV - VIII SP i gimnazjum realizowanych w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach".Plan zajęć rozwijających z matematyki w klasie V i VI szkoły podstawowej.. Plan zajęć: Rozwijanie zdolności wyobrażeniowych, stymulowanie wyobraźni twórczej - 5 godz. Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i zdolności konstrukcyjne - 5 godz.CYKL ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ .. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Realizując program uwzględniłam współpracę: z wychowawcami klas, jako źródło wiedzy o uczniach danej klasy, z wychowawcą i wychowankami z Zakładu Poprawczego w Głogowie, którzy wspólnie z uczniami ZPSW w Głogowie będą brać udział w wybranych .Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach .. Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej klasy VI chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody.. wierszy Tuwima i Brzechwy.. Poziom nauczania: 0/5 : Program zajęć koła przyrodniczego dla uczniów kl.6 rozwijających kluczowe umiejętności..

Program opracowany został w oparciu o podstawy programowe dla I etapu kształcenia II.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY.. Cel główny: rozwijanie zainteresowań czytelniczych.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.Program koła przyrodniczego Materiał Edukacyjny, Autor: Barbara Dwojak , Szkoła Podstawowa im.. EDUKACJA PRZYRODNICZA W .. Opiera się on na wyzwalaniu w uczniach kreatywnego i twórczego myślenia oraz kierowania działalnością uczniów tak, aby samodzielnie dochodzili do rozwiązywania problemów.- praca w małych zespołach (3 - 4 osobowych), - praca w parach, - praca indywidualna.. Ważne jest także dobre zaplanowanie miejsca pracy ucznia.. Październik: 5.. Cele operacyjne: uczeń opowiada o wybranej książce i bohaterze literackim, rozwijanie twórczej wyobraźni.. Program zajęć z przyrody zawiera procedury osiągnięcia celów, propozycje założonych osiągnięć ucznia oraz metod pracy z uczniem.Tematy zajęć: Wrzesień: 1.. Anna Stypińska.. Jana Pawła IITemat zajęć 2: Moje ulubione książki z dzieciństwa - czytanie wybranych .. W każdym zespole klasowym znajdują się uczniowie uzdolnieni.Program zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w klasach I -III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu "W przyszłość bez barier" PO KL.09.01.02-14-071/13Program rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów klasy IV Wstęp Ciekawość poznawcza, więcej widzieć, słyszeć, to naturalna potrzeba każdego dziecka.. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku.. Coded by TMPWEBTMPWEBZajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo, z szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.. do 30 czerwca 2014r.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz. Ornament kwiatowy - malowanie tamponami z zastosowaniem szablonu.. .Program winien być realizowany w trakcie zajęć zintegrowanych oraz dodatkowo jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy tematycznej.. W ramach projektu EFS "Dasz radę" uczniowie klasy III C uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów kl. I szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych pragnących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie matematyki i przyrody.. PLIKI ZASOBU .rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji .. • przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć, • programy komputerowe, .. Zadania na szóstkę klasa 3, WSiP Warszawa 1997 Ł ęska W., Ł ęski S.: Zbiór zadań dla Asa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt