Karta pracy typy reakcji chemicznych

Pobierz

31.03.2020r.Typy reakcji chemicznych Reakcja syntezy -reakcja chemiczna, podczas której z dwóch lub większej ilości substratów powstaje jeden produkt.. Uzupełnij reakcje chemiczne.. Do takich doświadczeń należą: Duch w butelce, Lokomotywa, Chemiczna żarówka itp. Zachęcam do oglądania.. Jakie jest znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego podczas zapisywania równań reakcji chemicznych?Karta pracy ucznia: Inne : Czy zakłócamy równowagę w atmosferze?. W podanych równaniach reakcji chemicznych: a) ustal współczynniki stechiometryczne.. Przed strzałką umieszczamy tlen i wodór pamiętając że występują w postaci cząsteczkowej tlen + wodór woda (zapis słowny) O 2 + H 2 H 2 O Komentarz:Liczymy ile mamy atomów tlenu po lewej stronie O=2 a po prawej O=1 więc się nie zgadza dlatego musimy postawić dużą dwójkę (współczynnik stechiometryczny) przedDwie cząsteczki wodorotlenku potasu reagują z jedną cząsteczką kwasu siarkowego (VI), a w wyniku reakcji powstaje jedna cząsteczka siarczanu (VI) potasu i dwie cząsteczki wody.. Rozróżnia przyczyny i skutkiElektrolity to roztwory wodne, które / związki chemiczne, których roztwory wodne przewo-dzą prąd elektryczny.. ):A.Bezpośrednia reakcja pierwiastka z tlenem - (napisz typ reakcji)……………………………………….. Np. C + O 2 àCO 2 Uzupełnij poniższe równania reakcji (pamiętaj o stechiometrii reakcji): Cu + O 2 à ………………..

c) określ typ reakcji chemicznej.

Zapisz równania reakcji chemicznych: .. 509-031-386, e-mail: Karta pracy - Równania reakcji chemicznych.. Wskazuje substraty i produkty w równaniach reakcji chemicznych.. Równania Koło fortuny.. Preparatyka chemiczna 1. nauka ważenia, ogrzewania, odparowywania, rozpuszczania i roztwarzania substancji stałych, strącania osadów, sączenia Dokonaj podziału reakcji ze względu na efekt energetyczny, który im towarzyszy.KARTA PRACY 2 Napisz korzystając z poznanych symboli i wzorów chemicznych następującą równanie chemiczne.. Chemia - Wiązanie jonowe.. Zadanie 1 Dobierz współczynniki w podanych równaniach: 1) Al + S → Al2S3 2) Na + S → Na2S 3) P + S → P2S5 4) Cu + O2→ CuO 5) C + O2→ CO2 6) Al + O2→ Al2O3 7) Cu + O2→ Cu2OChemia kl. VII Szkoła Podstawowa Specjalna opracowała Marta Uźniak tel.. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach progr.1.. uwagi o pracy w laboratorium chemicznym, przepisy BHP 2. najczęściej używane przybory laboratoryjne i ich zastosowanie (pokaz i omówienie), waga i ważenie.. Wyjaśnisz pojęcia: "równanie reakcji chemicznej", "współczynnik stechiometryczny", "indeks stechiometryczny".. t Przed wykonaniem doświadczenia chemicznego na polecenie nauczyciela należy założyć fartuch i okulary ochronne, a jeśli to konieczne - rękawice ochronne.Przykłady ciekawych reakcji chemicznych można znaleźć w Internecie i obejrzeć ciekawe filmiki..

Rodzaje reakcji chemicznych.

Uzgodnij współczynniki stechiometryczne: a) sód + tlen → tlenek sodu b) tlenek rtęci → rtęć + tlen c) wapń + chlor → chlorek wapnia d) magnez + woda → tlenek magnezu + wodórZapis słowny i równanie reakcji Typ reakcji tlenek węgla(II) + tlen → tlenek węgla(IV) .. tlenek rtęci(II) → tlen + rtęć .. tlenek żelaza(III) + wodór→ żelazo + woda .. fosfor + tlen→ tlenek fosforu(III) .. Al + S → Al.Tlen reaguje z magnezem, a w wyniku tej reakcji powstaje tlenek magnezu.. Na podstawie podanej informacji zapisz równanie tej reakcji na dwa sposoby: 1 - stosując nazwy substratów i produktów, 2 - używając symboli i wzorów.. Brainy 1 unit 7 Porządkowanie.. 2 Zn + 02 2 ZnO A /B /CZagadnienia do kartkówki: właściwości fizyczne i chemiczne powietrza i tlenu; właściwości i zastosowanie gazów szlachetnych; skład powietrza; otrzymywanie tlenków - tworzenie wzorów; opis doświadczenia (obserwacje i wnioski); obliczanie masy cząsteczkowej i % masowych pierwiastków w związkach; prawo zachowania masy w reakcjach utleniania i spalania.I GIMNAZJUM (Z KARTĄ PRACY) KONSPEKT LEKCJI Z CHEMII W KL. I GIMNAZJUM.. Przykład reakcji Typ reakcji I. reakcja spalania siarki A /B /C II..

Chemia - Typy wiązań chemicznych.

Oznaczenia BHP t Wszystkie doświadczenia chemiczne należy wykonywać wyłącznie na polecenie nauczyciela.. Badanie właściwości fenolu : Utrwalenie wiadomości o budowie atomu i układzie okresowym : Aldehyd mrówkowy - otrzymywanie, właściwości fizyczne : .. zdefiniować trzy typy reakcji chemicznych, b) podać przykłady reakcji chemicznych danego typu, .równaæ reakcji chemicznych Uzupe‡nij tabelŒ.. Powtórzenie- równania reakcji Krzyżówka.. Uzgodnij równania reakcji chemicznych (dobierz wspó\czynniki): N20 + NH3 + H20 b) C120 C12 + 02 4.. Zapisz jaki to typ reakcji: NH 3 b.) Ag20 Ag+ 02 reakcja c.). Klasa 4 Angielski Brainy 1 klasa 4 unit 7.. P 4 O 10 B.Reakcja tlenku pierwiastka o niższej wartościowości z tlenem (reakcja utleniania).. A + B AB np. sód + chlor chlorek sodu tlen + magnez tlenek magnezu Reakcja analizy -rozkład związku chemicznego na pierwiastki lub inne związki chemiczne.fizycznych i reakcji chemicznych.. Są nimi rozpuszczalne w wodzie kwasy, wodorotlenki i sole / alkohole.. magnez + siarka → siarczek magnezu KARTA PRACY 3 Zbilansuj (uzupełnij współczynniki) w podanych równaniach reakcji oraz podaj typ reakcji 1) Al + S → Al2S3 2) Na + S → Na2S 3) CO2 + Ca → CaO +C 4) Cu + O2 → CuOona będzie produktem reakcji.. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd..

W tabeli podano przykłady różnych reakcji chemicznych.

Wymienia zastosowanie gazów.. To NIE JEST samodzielna karta pracy.. W zestawie: - Wklejka do zeszytu w formie mini książeczki, pomagająca uczniom naukę zapisywania równań reakcji chemicznych - Karty pracy utrwalające uzgadnianie równań reakcji chemicznych (metodą matematyczną oraz rysunkową)Karta pracy ucznia 1.. Za pomocą symboli i wzorów chemicznych napisz równania reakcji chemicznych.. KARTA PRACY -Równania reakcji chemicznych Imię i nazwisko…………………….. Na+ NaCl + 1-12 reakcja 2.. Np.2 CO + O 2Załącznik nr 1 - karta pracy dla ucznia Zadanie 1.. Kwalifikuje procesy chemiczne do określonego typu.. Podkreśl związki chemiczne.. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań: Celem doświadczeń jest obserwacja reakcji chemicznych syntezy, analizy oraz wymiany.. Okrešl typ wiazania wystqpujacy w podanych zwiazkach: c.). Chemia - Wiązanie kowalencyjne.. Nazwa zwi"zku chemicznego tlenek wodoru Wzór zwi"zku chemicznego SnS 2 tlenek wŒgla(IV) Ag 2O Na podstawie zapisu s‡ownego przebiegu reakcji chemicznej zapisz równanie reakcji symbolami i wzorami chemicznymi.. Poziom: Klasa 7 /.. CELE KSZTAŁCENIA: uczeń wie: • jakie wyróżniamy rodzaje reakcji chemicznych; • jak posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym; • co to są substraty, produkty oraz reagenty reakcji chemicznej;Jakie są podstawowe rodzaje reakcji chemicznych.. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają /.. Sketchnotka.Doświadczenie "Rodzaje reakcji".Projekt: "Z matematyką przez świat.. wg Mikusia75.Uzgodnij zapis przebiegu reakcji chemicznych.. substraty(S),produkty(P), pierwiastki chemiczne(PCh) i związki chemiczne (ZCh).. Wykorzystanie jej ma sens tylko w sytuacji, gdy uczniowie zapoznali się z pozostałymi sketchnotkami z tego działu: - Klasa 7.. Temat: RODZAJE REAKCJI CHEMICZNYCH.. b) zaznacz.. Obok każdej z nich zaznacz literę przyporządkowaną właściwemu typowi reakcji.. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii 70 kB DOCXW świecie chemii wyróżniamy trzy rodzaje reakcji chemicznych: reakcję syntezy, analizy oraz wymiany.. Dobierz wspó‡czynniki chemiczne i podaj typ reakcji chemicznej.Klasa 7 Chemia ciała fizyczne ciała fizyczne a substancje dział 1 dział 1 klasa 7 substancje.. Jeśli związki chemiczne i ich roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego, to takie związki chemiczne zalicza się do elektrolitów / nieelektrolitów.Zadania "Rodzaje reakcji chemicznych".. Gdyby nie różnego rodzaju reakcje chemiczne, dzięki którym powstają nowe substancje świat byłby szary i bardzo ubogi.UWAGA!. "Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii" − karta pracy \ Klasa 7 \ Substancje i ich przemiany \ 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt