Karta charakterystyki odpadów skratki

Pobierz

Forum - GOSPODARKA ODPADAMI.. 29 grudzień 2013 o 18:43.. Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem: a) Skratki kod 19 08 01, odwodnione1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma : Sika Poland Spólka z o.o. Karczunkowska 89 02-871 Warszawa Numer telefonu : + Adres e-mail : 1.4 Numer telefonu alarmowego Numer telefonu alarmowego : 112 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninykarta charakterystyki odpadów - czy na każdą oczyszczalnię - dyskusja.. ul. Lubliniecka 3a.. gorzata.. Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów w czasie trwania umowy .SEKCJA 8 KARTY CHARAKTERYSTYKI: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej .. 72 3.9.. Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 1. występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 9 % masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów 2. o właściwościach wybuchowych, żrących,PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW SKRATKI KOD: 19 08 01.. Ewidencjonowanie odpadów zgodnie z ustawą prowadzi się przy pomocy kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadu (art 36 ust.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy osób fizycznych, które wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36, ust.3) a tu chdzi o przekazanie do unieszkodliwiania oraz wytwórców odpadów komunalnych.Karte charakterystyki ma obowiazek zrobic przekazujący odpad na skladowisko (a jeśli to są odpady komunalne to odbierający odapdy komunlane od włascicieli nieruchomosci).. Dostarcza kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie, co pozwala w bezpieczny sposób kontrolować .KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu HP Super: Inne sposoby identyfikacji :Wysoko rafinowany olej mineralny (IP 348 DMSO ekstrakt < 3 %) i dodatki.. Ich nazwa pochodzi od krat, na których są zatrzymywane.. Rola zamawiającegoPrzewidywana przez Zamawiającego ilość odpadów wytwarzanych w okresie jednego (dwóch lat ) trwania umowy: a) piasek z piaskownika około 150 Mg b) skratki - około 60 Mg Wskazane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie rocznych ilości powstających odpadów i przewidywanej ilości odpadów, przyjętymi dla celu skalkulowania ceny oferty..

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości.Odpady-Help.

2021 poz. 779 , która zgodnie z art. í ì9 dopuszcza do składowania na składowisku odpady po sporządzeniu ich podstawowej charakterystyki, .SKRATKI.. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Zalecenia, informacje oraz podana klasyfikacja kodów odpadów są skutkiem obowiązującego w PolsceKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.Karta charakterystyki (ang. SDS Safety Data Sheet) jest jednym z podstawowych i najistotniejszych dokumentów, stanowiących narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą, a dalszym użytkownikiem.. Szukaj.. SEKCJA 10 KARTY CHARAKTERYSTYKI: Stabilność i reaktywność .99 3.11KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad 2),3 Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2 ),4 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad 6) Miejsce prowadzenia działalności7) 7)Miejsce prowadzenia działalnościKarta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji..

46-300 OlesnoKarta charakterystyki nie jest dokumentem ewidencji.

Co nie wydarzyło się jeszcze nigdy, choć mniejsze awarie były.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28.05.2015r.. SEKCJA 9 KARTY CHARAKTERYSTYKI: Właściwości fizyczne i chemiczne .83 3.10. forum dyskusyjne.. Skład skratek jest silnie uzależniony od źródła pochodzenia ścieków.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.4 Numer telefonu alarmowego AdBlue KARTA CHARAKTERYSTYKIZbiorcza Karta Przekazania Odpadów.. Witam, często spotykam się z opinią żę osady i skratki powstające w przyzałkładowej oczyszczalni ścieków lepiej przekazywać do zakładu przetwarzającego odpady jako surowce i produkty nienadające się do .Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie w okresie 12 miesięcy.. charakterystyki bez wykonywania testów zgodnoéci.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma : Werner & Mertz Polska Sp..

Oświadczenie o braku w odpadach odpadów wymienionych w art. 122 ust.

pytaj, .. odpowiadaj, .. dyskutuj , daj się poznać innym jako fachowiec w branżyKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 010365/03 KP010 KP011 KP012 DELETION PEN Data zatwierdzenia przez producenta: 16 01 2006 r. 13.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer indeksu :602-028-00-4 Numer CAS :127-18-4 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneNr 212, poz. 1769).. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1.. Do użytku profesjonalnego.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. Zbiorczą kartę przekazania odpadów należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Odbiór, transport i zagosp.. Sporządzono na podstawie ustawy z dnia í4 grudnia î ì í î roku o odpadach ~Dz.U.. 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki:Šrodowiska (w zaåqczeniu), od 2016 roku nie wykonuje testów zgodnošci dla odpadu o kodzie 19 08 01 (skratki).. Liczba postów: 8.. Informacje podstawowe a Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów: Wytwórca odpadów: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.. Obejmuje ona odpady o tym samym kodzie, przekazywane łącznie w okresie danego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem tego samego transportującego.. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne.. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Małe ilości (u konsumenta) traktować jak odpady z gospodarstwa domowego.. poprzez odzysk skratek i piasku tj. odpadów o kodzie 19 08 01 (Skratki) oraz 19 08 02 (zawartość piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej, ul Łąkowa SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.). Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego preparatu unieszkodliwiać zgodnie zKarty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.. Interpretacja Ministerstwa Šrodowiska wprost stwierdza, Že dla odpadu o kodzie 19 08 01 sporzqdza sie podstawowq kart?. Może być używany do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością.. ul. Londyńska 4/4 03-921 Warszawa Numer telefonu : + Telefaks : + Adres e-mail Osoba odpowiedzialna/zatwierdzająca : Osoba odpowiedzialna : Rozwój produktu/bezpieczeństwo produktuKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA Aktualizacja 25.09.2015 Wersja 1.0 Wydrukowano dnia 25.09.2015 Kraj PL 1 / 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRAKARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURINA Strona 1 z 7 1.1 Identyfikator produktu: PURINA 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do czyszczenia powierzchni kuchennych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt