Na podstawie wykresu przedstawiającego strukturę zatrudnienia w trzech wybranych państwach

Pobierz

Wykres przedstawia jednostkowe koszty pracy w kilku wybranych krajach europejskich w ciągu ostatnich kilkunastu lat.. (1 pkt) Na wykresie przedstawiono dla wybranych krajów udział osób w wieku powyżej 65 lat w 2008 r. i prognozę udziału tych roczników w 2060 r. 0 10 20 30 40 Na podstawie zamieszczonych na wykresie informacji uzasadnij, że sytuacja> na podstawie analizy cech alternatywnych źródeł energii wskazuje bariery dla możliwości ich rozwoju: Zmiany na rynku pracy w Polsce i na świecie: Uczeń: > wyjaśnia pojęcie: bezrobocie, struktura zatrudnienia > omawia strukturę zatrudnienia w wybranych państwach świata: Uczeń:w Afryce na podstawie wykresu przedstawia ruch turystyczny Kenii na podstawie analizy danych statystycznych Uczeń: omawia wpływ czynników klimatotwórczych na klimat Afryki omawia rozmieszczenie opadów atmosferycznych w Afryce na podstawie mapy klimatycznej omawia udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia w wybranych państwachw Afryce na podstawie mapy klimatycznej • omawia udział rolnictwa.. ), w wyżej .Kartkówka obejmuje zakres materiału z trzech tematów lekcji i nie wymaga zapowiedzi.. (0-2) Oceń prawdziwość podanych zdań i zaznacz znakiem X odpowiednie zdanie.. Przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania oraz wstępna diagnoza wiedzy i umiejętności uczniówWymagania edukacyjne: Klasa 1..

... Na podstawie wykresu przedstawiającego strukturę zatrudnienia w trzech wybranych państwach uzupełnij zdania.

na podstawie wykresu • omawia gospodarkę w strefie Sahelu • omawia cechy gospodarki krajów Afryki na podstawie analizy danych statystycznych • przedstawia nowoczesne działy gospodarki AfrykiNa wykresie zaznaczono strukturę migracji ludności Polski w latach .. c) Zmniejszenie wydajności produkcji.. Zwróćcie uwagę, że kraje, których rządy pozwalały na szybki wzrost kosztów .atmosferycznych w Afryce na podstawie mapy klimatycznej • omawia udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia w wybranych państwach Afryki na podstawie wykresu • omawia gospodarkę w strefie Sahelu Uczeń: • omawia związek budowy geologicznej Afryki z powstawaniem rowów tektonicznych • wyjaśnia cyrkulację powietrzaopadów atmosferycznych w Afryce na podstawie mapy klimatycznej • omawia udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia w wybranych państwach Afryki na podstawie wykresu • omawia gospodarkę w strefie Sahelu • przedstawia czynniki ograniczające rozwój gospodarki w Afryce • omawia skutki niedożywienia ludności w Afryce gospodarki Japonii• omawia na podstawie wykresu przyrost naturalny w Polsce w latach • omawia przestrzenne .. strukturami ludności w wybranych państwach europejskich • określa na podstawie .. • omawia strukturę zatrudnienia wg działów gospodarki w poszczególnych województwachw Afryce na podstawie wykresu przedstawia ruch turystyczny Kenii na podstawie analizy danych statystycznych Uczeń: omawia wpływ czynników klimatotwórczych na klimat Afryki omawia rozmieszczenie opadów atmosferycznych w Afryce na podstawie mapy klimatycznej omawia udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia w wybranych państwach- wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym - wzrost zatrudnienia w małych firmach..

Na podstawie wykresu oraz danych z tabeli wykonaj polecenia.

Odmiany ludzkie.. We wszystkich państwach, z wyjątkiem Grecji (-3,2 p.p.. w strukturze zatrudnienia.. Przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania oraz wstępna diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów a) Na podstawie wykresu podaj, w którym roku saldo migracji było najmniejsze.. Do podanych w tabeli sektorów gospodarki dopisz na podstawie tekstu po dwa rodzaje działalności.Na wykresach przedstawiono zmianę wielkości wydobycia ropy naftowej w mln baryłek/dobę w dwóch wybranych państwach w latach 1990−2013.. Zmiany na mapie politycznej świata wymienia okresy w historii powszechnej, które wpłynęły na obecny układ państw na mapie politycznej świata wymienia państwa powstałe w Europie po 1989 r. wymienia czynniki wpływające na współczesny podział polityczny świataMatura GEOGRAFIA poziom rozszerzony dla liceum okazał się dla wielu maturzystów testem nie do przejścia.. )Źródło: Eurostat (lfsi_emp_a) W latach 2005-2019 wskaźnik zatrudnienia ludności ogółem w wieku 20-64 lat wzrósł w UE-27 o 6,3 punktu procentowego z 66,8 % do 73.1 %.. Zadanie: 22.. W Mali zatrudnienie w przemyśle odgrywa decydującą .Zadanie wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono średnie roczne zmiany (w %) w liczebności ludności miejskiej i wiejskiej w wybranych państwach, prognozowane dla okresu od 2014 r. do 2050 r. W tabeli przedstawiono strukturę pracujących (w %) według sektorów gospodarki w wybranych krajach.Zadanie wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono średnie roczne zmiany (w %) w liczebności ludności miejskiej i wiejskiej w wybranych państwach, prognozowane dla okresu od 2014 r. do 2050 r.V Narodowości i struktura etniczna..

Zaznacz wykres przedstawiający strukturę zatrudnienia w kraju o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego.

Uzasadnij swój wybór.. w wybranych państwach Afryki.. Na podstawie danych zawartych w tabeli poniżej porównaj strukturę zatrudnienia ludności Polski z innymi krajami - zarówno z zachodu, jak i ze wschodu Europy, ze szczególnym uwzględnieniem naszych sąsiadów.Wymień przykłady wpływu judaizmu na gospodarkę i społeczeństwo państw, w których żyje znaczna liczba jego wyznawców.. Oblicza geografii, zakres podstawowy Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1. e) Prowadzanie nowoczesnych technologii f) rozwój górnictwa 5) Na podstawie wykresu przedstawiającego strukturę produkcji przemysłowej w Polsce w 2015 roku zaznacz zdanie zawierające prawdziwe informacje.Na podstawie diagramów powyżej omów zmiany struktury zatrudnienia w Polsce po 1989 roku.. Numerami 1 i 2 oznaczono wykresy charakterystyczne dla Arabii Saudyjskiej i .na podstawie wiedzy o problemach współczesnego świata 3.. Informacja Prawda Fałsz 1.. Uczniowie otrzymali arkusze z geografi wraz z załącznikiem, na poddstawoe którego .strukturą demograficzną porównuje strukturę zatrudnienia w wybranych krajach świata na podstawie danych statystycznych i wykresu wyjaśnia przyczyny różnych rodzajów bezrobocia interpretuje piramidę wieku i płci społeczeństwa młodego (rozwojowego), zastojowego i starego (regresywnego) wykazuje zależność pomiędzyJuliusza Słowackiego w Otwocku ubiegający się o poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne..

d) Zmniejszenie zatrudnienia w zakładach przemysłowych.

porównuje strukturę zatrudnienia w wybranych krajach świata napodstawieZadanie wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono średnie roczne zmiany (w %) w liczebności ludności miejskiej i wiejskiej w wybranych państwach, prognozowane dla okresu od 2014 r. do 2050 r. (strona IV barwnego materiału źródłowego).Zadanie wykonaj na podstawie mapy przedstawiającej strukturę zatrudnienia ludności we-dług rodzajów działalności (strona III barwnego materiału źródłowego).. b) Automatyzacja produkcji.. Zadanie 19.1. a) Podaj nazwę fazy rozwoju gospodarczego, w której znajdowała się Polska w 2004r.. b) Podaj dwie zmiany zachodzące w strukturze zatrudnienia ludności Polski w latach .analizuje strukturę zatrudnienia i strukturę PK Indii na podstawie Uczeń: analizuje azjatyckie rekordy dotyczące rzeźby terenu, linii brzegowej i hydrosfery na podstawie infografiki omawia powstawanie Himalajów i rowów oceanicznych przedstawia sposoby zabezpieczania ludzi przed skutkami trzęsień ziemi omawia warunki klimatyczne w AzjiWymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy Liceum ogólnokształcące po gimnazjum Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający MAPA ŚWIATA 1.. Lekcja organizacyjna.. Zasadniczo na świecie rozwinęły się trzy główne odmiany ludzkie w kilku podtypach: Odmiana biała (europeidalna) - charakterystyczna dla mieszkańców Europy, z czasem upowszechniła się także w zachodniej i południowo-zachodniej Azji oraz w północnej Afryce, a później w .Wykresy przedstawiają strukturę zatrudnienia w trzech państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.. Szczegółowe osiągnięcia uczniów zgrupowane zostały w trzech poziomach: Poziom wymagań podstawowych (P) obejmuje wiadomości, które umożliwiają uczniowi świadomy udział w lekcji, a także wykonywanie przez ucznia prostych .Dzieje się tak między innymi również dlatego, że ludzie mają większe dochody, co powoduje wzrost popytu, a w konsekwencji wzrost cen.. b) Podaj dwie przyczyny wyraźnego wzrostu wielkości imigracji w Polsce po roku 1990.W tabeli przedstawiono strukturę zatrudnienia według sektorów w Polsce w latach 1992 i 2004..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt