Zmienność organizmów mutacje karta pracy

Pobierz

Wymienię rodzaje i przykłady czynników mutagennych.. Wybrane choroby genetyczne i sposób ich dziedziczenia.. Zadanie 1.. Wyróżniamy zmienność genetyczną rekombinacyjną (związana głównie z rozmnażaniem płciowym) i zmienność genetyczną mutacyjną.. Do tworzonej gamety, służącej do rozmnażania płciowego, przechodzi tylko jeden z alleli każdego genu.. C.Substytucje zmieniają ramkę odczytu.. Pula genetyczna.. 6.Dziedziczenie płci u .. czym jest mutacja oraz wymienia możliwe przyczyny ich występowania (mutacje .. zmienności organizmów.. E.Delecje polegają na zamianie jednego nukleotydu na inny.Zmienność genetyczna oznacza zróżnicowanie genotypów osobników jednego gatunku.. b) indywidualne np. brzmienie głosu, kolor włosów.. Scenariusze lekcji.. Mutacje spontaniczne powstają podczas replikacji DNA.. b) Określ, jaki rodzaj zmienności spowodował odmienny kolor oczu oraz różnicę grup krwi sióstr i brata.. Wyjaśnię, w jaki sposób mutacje prowadzą do chorób nowotworowych.. Zaloguj się, by mieć dostęp Do wysłania \ Część 3 \ Genetyka klasyczna \ Funkcjonowanie ekosystemu.. Polegają one na nagłych zmianach w materiale .zmienności organizmów • omówienie mechanizmu dziedziczenia mukowiscydozy • wyjaśnienie podłoża zespołu Downa • omówienie znaczenia badań prenatalnych VIII.4, III.5 VIII.4, III.7 VIII.4, III.6 III.4, VIII.8, VIII.9 • wykład na temat badań prowadzonych przez Mendla • ćwiczenia w rozpoznawaniu zapisu literowegoKarty pracy z zadaniami, tablica multimedialna..

"Zmienność organizmów" − karta pracy.

Przyczynami zmienności dziedzicznej są: A. choroby genetyczne B. mutacje C. rozmnażanie płciowe D. rozmnażanie bezpłcioweMutacje, które ograniczają zdolność przeżywania w każdych warunkach środowiskowych, nazywamy letalnymi.. Zaloguj się, by mieć dostęp.. Mechanizmy dziedziczenia Zaloguj się, by mieć dostęp Zaktualizowany: 2015-09-24 Nowa Era Sp.. Wyjaśnię, czym jest proces crossing over i jaki ma wpływ na zmienność organizmów.. Aleje Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa .K.Mutacje mogą przyczyniać się do zmienności organizmów.. Mutacje • mutacje i ich rodzaje • przyczyny mutacji • czynniki mutagenne • skutki mutacji (nowotwory, choroby genetyczne) • choroby genetyczne powodowane mutacjami: fenyloketonuria, mukowiscydoza i zespół Downa • poradnictwo genetyczne • badania prenatalne • omówienie rodzajów mutacji •Wskaż czynnik, który nie ma wpływu na zmienność genetyczną organizmów w obrębie gatunku.. Wyjaśnię termin mutacja, wymienię jej przyczyny.. B. Czynniki mutagenne przyczyniają się do powstania mutacji indukowanych.. Każdy organizm posiada po dwa allele w każdym genie.. Mutacje • •mutacje i ich rodzaje • przyczyny mutacji • czynniki mutagenne • skutki mutacji (nowotwory, choroby genetyczne) • choroby i zaburzenia genetyczne powodowane mutacjami: fenyloketonuria, mukowiscydoza i zespół Downa • • poradnictwo genetyczne • badania prenatalne • omówienie rodzajów mutacjikarty pracy z zadaniami dotyczącymi dziedziczenia płci i cech sprzężonych z płcią wystąpienia u ludzi choroby sprzężonej z płcią na przykładzie hemofilii i daltonizmu rozwiązywanie krzyżówek genetycznych dotyczących dziedziczenia cech sprzężonych z płcią 9..

Zmienność organizmów.

c) Podaj, które z wymienionych cech tej rodziny są przykładem zmienności nieciągłej.5.4.. Wymienię rodzaje i przykłady czynników mutagennych.. Zaznacz dwa poprawne dokończenia zdania.. Wyjaśnię, czym jest proces crossing over i jaki ma wpływ na zmienność organizmów.. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) to nośnik materiału genetycznego składa8.. Wymienię rodzaje mutacji punktowych i chromosomowych.. Dobór naturalny - główny mechanizm ewolucji.. Mutacjea) Określ, jaki rodzaj zmienności najprawdopodobniej wpływa na różnicę w masie ciała sióstr.. U ludzi wyróżniamy cechy: a) gatunkowe np. dwunożność, pionowa postawa ciała.. Prawo HardyWeinberga.. W7 Genetyka populacyjna.. 2 Oceń, czy poniższe informacje dotyczące budowy DNA są zgodne z prawdą.. Te, które zmniejszają wartość adaptacyjną osobnika tak, ze w warunkach mniej korzystnych będzie ginął, nazywamy warunkowo letalnymi ( mutant może przeżyć w dobrych warunkach środowiskowych i przy korzystnym splocie okoliczności).Liczba wyników dla zapytania 'klasa 8 mutacje': 10000+.. Pozostało 91% treściKarty pracy ucznia 1uzupełniają podręcznik autorstwa A. Helmin , J. Holeczek Biologia na czasie 1dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania biologii na poziomie ponadpodstawowym, w zakresie podstawowym..

Uzupełnij kartę pracy.

Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy.Karty pracy (5) Materiały multimedialne (32) Sprawdzanie wiedzy Testy (88) Materiały prezentacyjne Animacje (1) .. \ Część 3 \ Genetyka klasyczna \ Zmienność organizmów.. Zdanie prawdziwe Zdania fałszywe A.. Odpowiedź uzasadnij.. Unit 5 Uzupełnij wypowiedź podanymi wyrazami (praca).karty pracy z krzyżówkami genetycznymi 8. wg Rusty0250.. Poziom: Część 3 / I.. 1.Dzieje się tak, ponieważ istnieje zmienność rekombinacyjna.. Czynniki wpływające .. (karty pracy) NDST (2,0) Student nie potrafi zaprojektować doświadczenia i prowadzić .True: Zmienność organizmów to występowanie różnic pomiędzy osobnikami należącymi do jednego gatunku., Zmienność organizmów wynika z różnorodności fenotypów organizmu., Fenotypy organizmów są kształtowane przez ich genotypy oraz czynniki środowiskowe., Występują dwa rodzaje zmienności organizmów: środowiskowa i genetyczna., Bliźnięta jednojajowe mają taki sam genotyp ..

Biologia klasa 8 mutacje Test.

KARTA PRACY Zmiany w informacji genetycznej 1.. Takie zmiany w materiale genetycznym zwane są mutacjami i zachodzą u wszystkich żywych organizmów.. heterozygota, dominacja, recesywność).. Zmienność czyli występowanie różnic między osobnikami tego samego gatunku; jest wynikiem rozmnażanie płciowego oraz wpływu środowiska.. Wyjaśnię termin rekombinacja genetyczna, opiszę procesy ją warunkujące oraz znaczenie wkształtowaniu zmienności.. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F - jeśli jest fałszywa.. Zmienność fenotypowa - organizmów - wariancja genetyczna i wariancja środowiskowa.. Autor: Agnieszka Pieszalska Filtry: karty pracy.. L.Nowotwory mogą powstawać w wyniku mutacji w odcinku DNA odpowiedzialnym za podziały komórkowe.. Jest dziedziczona.. 5.Zmienność genetyczna i ewolucjonizm.. Pierwotnym źródłem zmienności świata żywego są mutacje.. Zadanie 2.. Uzupełnijcie tabelkę, wpisując litery odpowiadające poniższym zdaniom.. Określ, czy w organizmie, który nie jest poddawany działaniu czynników mutagennych, mogą zachodzić mutacjegenetyczne.. Zmienność organizmów.. MutacjeWyniki badania dowodzą, że wśród ludzi występuje nie występuje zmienność organizmów.. Zachodzi dzięki nagłym, skokowym i bezkierunkowym zmianom DNA.. D.Insercje polegają na utracie jednego lub więcej nukleotydów.. Nie dają im jednak nadprzyrodzonych zdolności.2.. Opisz budowę DNA.. Dokonam podziału mutacji ze względu na skutki mutacji.. \ Część 3 \ Ewolucja organizmów \ Dobór naturalny - główny mechanizm ewolucji.. EXTREME ADJECTIVES Połącz w pary.. Wyjaśnię termin mutacja, wymienię jej przyczyny.. Zmienność organizmów Termin mutant kojarzy się dzieciom zwykle z bohaterem kreskówki lub komiksu, który zdobył nowe, nadprzyrodzone zdolności na przykład w wyniku działania promieniowania na jego DNA.. Mutacje Mutacje chromosomowe.. A. niezależne rozchodzenie się chromosomów do gamet podczas podziału mejotycznego B. wymiana odcinków chromosomów podczas podziału mejotycznego C. losowe łączenie się gamet podczas zapłodnienia D. mutacje w komórkach somatycznych• mutacje a zmienność organizmów • choroby genetyczne • badania prenatalne i ich znaczenie • omówienie badań Mendla • definiowanie pojęć: "allel", "homozygota", "heterozygota", "dominacja", "recesywność" • karty pracy z krzyżówkamiZmienność mutacyjna jest spowodowana utworzeniem nowej informacji genetycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt