Plan działań ekologicznych w przedszkolu

Pobierz

Stworzenie "Kącika małego przyrodnika" w salach i ogrodzie przedszkolnym" Nauczyciele wrzesień 2.. • Uświadomienie potrzeby harmonijnego współżycia człowieka przyrodą.. Wykonanie wspólnie z dziećmi flagi "ekologicznej" Działania angażujące dzieci i rodziców 1.. Aby w swojej pracy pedagogicznej rozszerzyć działalność ekologiczną postanowiłam opracować "Plan realizacji działań ekologicznych dla dzieci przedszkolnych", dzięki któremu przez cały rok szkolny będzie można, w sposób systematyczny przekazywać wiedzę ekologiczną, w oparciu o własny i przedszkolny warsztat.• Budzenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców , pracowników przedszkola.. Szanowanie las.. Program ,,Przedszkolak - małym ekologiem'' jest programem edukacji przedszkolnej przeznaczonym dla dzieci od 3 do 5 lat.. - pogadanka - rozmowa nauczyciela z dziećmi polegająca na tym, że nauczyciel zadając pytania przewiduje odpowiedzi dzieci, - praca z książką - omawianie ilustracji zawartych w książce; b) w .w Szkole Podstawowejim.. CELE OGÓLNE PROGRAMU:cel ogólny programu: celem ogólnym programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na …programu, a także plan działań z wyróżnieniem poszczególnych miesięcy oraz dokładnych dat niektórych z działań np.: Święto Niezapominajki 15 Maja..

Prowadzenie odpowiednich hodowli w przedszkolu.

7.Aktywne uczestniczenie w akcjach na rzecz środowiska.. prof. Karola Olszewskiegow Broniszowie.. Promowanie zdrowej żywności.. Cele: Ø Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi Ø Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody Ø Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczegoGrupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.. - poznawanie podstawowych pojęć z zakresu ekologii i ochrony przyrody, - rozmowa na temat; kto to jest ekolog ?, 5.. Postanowiłam stworzyć program ekologiczny na potrzeby mojej placówki tj. przedszkola wiejskiego, położonego w niedalekiej odległości od miasta powiatowego i wojewódzkiego.. kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.Aby w swojej pracy pedagogicznej rozszerzyć działalność ekologiczną postanowiłam opracować "Plan realizacji działań ekologicznych dla dzieci przedszkolnych", dzięki któremu przez cały rok szkolny będzie można, w sposób systematyczny przekazywać wiedzę ekologiczną, w oparciu o własny i przedszkolny warsztat..

Systematyczna ...Scenariusze zajęć ekologicznych.

Tak sformułowane cele stwarzają warunki do kształtowania u dziecka postawy proekologicznej charakteryzującej się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawiskPonadto edukacja ekologiczna powinna rozwinąć następujące umiejętności: obserwację środowiska, gromadzenie danych, analizę materiału badawczego, porównywanie i odróżnianie, formowanie hipotez, wnioskowanie i prognozowanie, poszukiwanie możliwości rozwiązań konkretnych problemów i przewidywanie ich skutków.Działania przyrodnicze i ekologiczne w przedszkolu.. Są do Państwa dyspozycji .I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.. 2.Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk.. Cele szczegółowe: Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą Uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego- Umożliwianie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym domu.. • Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony środowiska.. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze,- podejmowanie działań ekologiczno - zdrowotnych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu wykorzystując uzyskane wyniki i wnioski, - wytworzenie nawyku ładu i porządku, oszczędnego korzystania z materiałów, segregowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi,Według K. Żuchelkowskiej w edukacji ekologicznej przedszkolaków mają zastosowanie następujące metody : a) w grupie metod asymilacji wiedzy..

Od dawna organizuję i prowadzę w przedszkolu zajęcia zawierające treści ochrony środowiska.

Wpajane zasady pozostawienia Ziemi czystszej, mniej1.Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.. Zawarcie umowy z dziećmi i rodzicami o przynoszeniu do przedszkola rzeczy-Przygotowanie scenki dramowej o tematyce ekologicznej -Udział dzieci sześcioletnich w konkursie ekologicznym pod hasłem "Podróż z Ekoludkiem" organizowanym w przedszkolu nr 14 -Opracowanie i stosowanie zabaw ruchowych oraz zestawu ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet oraz plastikowych butelek wypełnionych kolorową bibułą.Włączanie do Rocznego Planu Pracy Przedszkola oddziaływań proekologicznych Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.. Segregowanie śmieci.. 17.I - Dzień Ekologa.. Rozpoczęcie cyklu spotkań z rodzicami, mającego na celu podnoszenie świadomości ekologicznej rodziców - spotkanie organizacyjne 2.. Organizując tydzień ekologiczny w szkole kierujemy się potrzebą włączenia uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcenia ich do pogłębienia .Roczny plan pracy przedszkola "Sport i zabawa to ważna sprawa" - kontynuacja w roku 2014/2015..

- Dziecko rozumie zależność człowieka od przyrody.ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA "Piękny tajemniczy świat - edukacja ekologiczna w przedszkolu.

ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, a także rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i chęć poznania najbliższego środowiska .Stworzenie hymnu ekologicznego przedszkola 3.. Wykonanie zimowych krajobrazów różnymi technikami plastycznymi.. Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, poetyckich- reprezentowanie przedszkola na zewnątrz z prezentacją programów ekologicznych Nauczyciele wrzesień- maj 3.Włączenie do planu pracy przedszkola oddziaływań proekologicznych, Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.. 1 - 7 VI - Dni Lasu i Zadrzewień - spacery i wycieczki do lasu, - gromadzenie literatury, zdjęć, albumów o zwierzętach, drzewach i roślinach leśnych.. W programie nie ma podziały na grupy wiekowe.. Akcja przeprowadzana będzie od 20 do 26 kwietnia 2016 r., w tygodniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.. W ramach programu edukacji ekologicznej przygotowaliśmy scenariusze zajęć o tematyce dotyczącej ochrony środowiska i gospodarki odpadami.. Cele operacyjne: - Dziecko zdobywa umiejętność dostrzegania i rozróżniania gatunków roślin i zwierząt, ich znaczenia dla człowieka.. Organizowanie zbiórki surowców wtórnych.. Zachęcamy nauczyciel przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ich wykorzystania.. Rozumienie skutków wypalania traw.. Układanie krótkich haseł prośrodowiskowych.. - Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.. Kontynuowanie dokarmiania ptaków.. Należy umożliwić dzieciom na różnych poziomach poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualno .Plan działań wychowawczo-profilaktycznych ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej, tj. dzieci, rodziców, środowiska lokalnego oraz pracowników.. 5 VI - Światowy Dzień Ochrony Środowiska - pogadanki, rozmowy na temat ochrony przyrody, utrwalanie wiedzy ekologicznej,przedszkola.. przyrodniczych występujących w różnych porach roku.. 3.Poznawanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka.CELE PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Edukacja dzieci przedszkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka to świadomie zamierzona (celowa, planowana, systematyczna i stopniowa) działalność nauczyciela względem dzieci i przy ich aktywnym udziale..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt