Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka

Pobierz

Odpowied ź pseudoj ęzyk schemat blokowy START PODAJ(a;b;c)Napisz specyfikację problemu algorytmicznego a także zapisz algorytm za pomocą pseudojęzyka.. Algorytm ma obliczać objętość (V) oraz sumę wszystkich krawędzi prostopadłościamu (D).. pierwsza liczba jest podzielna przez drugą.. echo echo 'Wybierz nr zadania (1/2/4/5/6/7/8/9/10) albo Wyjdź (w)' read i if [ $i == w ] thenZadanie nr 2 Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych.. Algorytm ma obliczać pole i obwód prostokąta o bokach, których wartości są wczytywane podczas działania algorytmu.. Algorytm ma obliczać objętość prostopadłościanu.Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Zrealizuj problem zapomocą instrukcji DOPÓKI i POWTARZAJ.OdpowiedźpseudojęzykSTARTi := 1j := 150DOPÓKI i 20NIESTOP ZADANIE 2: Napisz specyfikację problemu algorytmicznego a także zapisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i narysuj odpowiedni schemat blokowy.. Algorytm ma obliczać objętość prostopadłościanu.Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Odpowied ź pseudoj ęzyk schemat blokowy START i := 1 s := 0 DOPÓKI i <= 10 WYKONUJ POCZ ĄTEK s := s + i*i i := i + 1 KONIEC PISZ(s) STOPNapisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Algorytm ma obliczać objętość ( V ) oraz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu ( D )..

3) Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.

Napisz algorytm który ma wyświetlić na ekranie monitora te liczby w kolejności malejącej.'. Algorytm ma z klawiatury wartości dwóch liczb, obliczać sumę tych liczb i wyświetlać jej wartość na ekranie monitora.. Algorytm ma obliczać ile wygenerowano liczb większych od 32.. Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm, który znajduje ilość cyfr liczby n.(Na przykład: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4).Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Zadanie nr 9 Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych, który wyświetla na ekranie monitora tabliczkę mnożenia w następujący sposób:Wprowadzenie do algorytmiki - Prezentacja Algorytmy Liniowe.. Tak - zatem wynikiem będzie x czyli 5.Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych, który wyświetla na ekranie monitora tabliczkę mnożenia a) Zrealizuj problem za pomocą instrukcji DOPÓKI i POWTARZAJ.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. wczytywać Odpowiedź pseudojęzyk START PODAJ (a;b) c := a .Sprawdź poprawność wprowadzonych boków.. Algorytm ma wczytywać z klawiatury wartości dwóch liczb oraz wyświetlać w trzech liniach następujące wyniki: w linii pierwszej sumę, w linii drugiej różnicę oraz w linii trzeciej iloczyn tych liczb..

Zadanie nr 9 Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.

PISZ("Liczba a nie .Napisz dedykację dla babci której podarujesz z okazji dnia babci ilustrowane wydanie pana tadeusza 13 stycznia 2021 14:26 Zadania Poduszka charakteryzuje się świetną przepuszczalnością powietrza.Podaruj idealny prezent z okazji Dnia Babci i Dziadka.Artur Machaj - Odpowiedzi do zadańZadanie nr 6Przedstaw algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych, który wyświetla na ekranie 20 elementów ciąguarytmetycznego: pierwszy element ciągu ma wartość 150, kaŜdy element następny jest o 5 mniejszy.. Przepraszamy, ale chwilowo nie możemy wyświetlić strony.. 2.9 Kasia ulokowała w banku pewna ilość złotych na okres jednego roku.Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych i pseudojęzyka, który wczytuje z klawiatury wartość zmiennej i wyświetla na ekranie tekst informujący czy dana liczba jest ujemna, dodatnia czy równa zeru.. Algorytm ma wczytywa ć z klawiatury dowolne trzy liczby.. Wartość liczb są podawane dopóki ich suma jestNapisz algorytm za pomocą schematu blokowego i pseudojęzyka, który generuje 100 liczby całkowitych z przedziału <20;35>.. Algorytm ma obliczać objętość prostopadłościanu.. Algorytm ma obliczać średnią arytmetyczną trzech liczb, których wartości są wczytywane podczas działania algorytmu..

Zadanie nr 8 Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.

Wynik wyświetl na ekranie monitora.1) Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Odpowiedź.. Algorytm ma wczytywać z klawiatury wartości dwóch liczb całkowitychTranskrypt.. Algorytm ma obliczać pole powierzchni i obwód trójkata.. 2) Napisz algorytm za pomoca pseudojęzyka i schematów blokowych.. Zakładamy, Ŝe b ędą to liczby całkowite.. Artur Machaj - Odpowiedzi do zadań INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA Zadanie nr 1 Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Zakładamy, że będą to liczby całkowite.. Algorytm ma obliczać średnią arytmetyczną trzech liczb,.. 3) Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i .Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Odpowiedź pseudojęzyk schemat blokowy START ile := 0 i := 1 DOPÓKI i <= 100 WYKONUJ POCZĄTEK x := LOSOWA(20;35) JEśELI (x > 32) TO ile := ile + 1 i := i + 1Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych, który wyświetla stan kont oraz imię dziecka, które ma więcej pieniędzy na koncie.. Zadanie nr 9 Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.. Zadanie nr 9 Napisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych..

Algorytm ma obliczać pole iNapisz algorytm za pomocą pseudojęzyka i schematów blokowych.

Długości krawędzi są podawane podczas działania programu.Technologia.. PISZ("Liczba a jest dodatnia") WPR.. Odpowiedź.. Napisz algorytm który ma wy świetli ć na ekranie monitora te liczby w kolejno ści malej ącej.. PISZ("Liczba .Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych i pseudojęzyka, który wczytuje z klawiatury wartość zmiennej i wyświetla na ekranie tekst informujący czy dana liczba jest.. Algorytm ma obliczać ile wygenerowano liczb większych od 32.. Algorytm ma obliczać pole i obwód prostokąta o bokach, których wartości są wczytywane podczas działania algorytmu.. przez b") WPR.. PODAJ(a) JEśELI (a > 0) TO.. PISZ("Liczba a jest podzielna.. Zrealizuj problem za pomoc ą instrukcji DOPÓKI i POWTARZAJ.. Algorytm ma wyznaczać iloczyn n początkowych liczb naturalnych kończących się liczbą 31, 62 lub 17.Przedstaw algorytm za pomoc ą pseudoj ęzyka i schematów blokowych, który oblicza ilo ść cegieł w piramidzie o podstawie 10 na 10 cegieł.. Algorytm ma obliczać długość boku kwadratu o polu P.. Wartości zmiennych a, b, c są podawane podczas działania algorytmu.. Zadanie 4: Przedstaw algorytm za pomocą schematów blokowych, który ma obliczać sumę dwóch liczb a oraz b, których wartości są podawane przez użytkownika oraz wy świetlać jej wartość na ekranie monitora.. Spróbuj ponownie za chwilę.Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych, który oblicza masę ściany.. ujemna, dodatnia czy równa zeru.. Babcia powiedziała Bartkowi, że na każde urodziny otrzyma od niej dwa….. Anna i Ada otrzymują od taty pieniądze przez 30 dni w następujący sposób:Napisz algorytm za pomocą schematów blokowych i pseudojęzyka, który wczytuje z klawiatury wartości dwóch zmiennych oraz wyświetla na ekranie tekst informujący czy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt