Sformułuj problem badawczy i wniosek dotyczący przedstawionego poniżej doświadczenia

Pobierz

Doświadczenie: Do wykonania doświadczenia potrzebne będą: Nasiona fasoli, 4 doniczki, piasek, ziemia ogrodnicza 1.. Pamiętajcie: problem badawczy stawiamy PRZED rozpoczęciem doświadczenia, na etapie jego projektowania, więc nie uwzględniamy w nim wiedzy jaką dają uzyskane wyniki!sformułuj problem badawczy, sformułuj hipotezę, podaj który zestaw 1 czy 2 był próbą kontrolną i uzasadnij swój wybór 2009-12-01 18:50:42 Wyjaśnij pojęcia: PROBLEM BADAWCZY HIPOTEZA WNIOSKI Z DOŚWIADCZENIA 2011-09-07 18:44:25Problem badawczy to swoiste pytanie określające jakość i wymiar pewnej niewiedzy oraz cel i granice pracy naukowej.. (1 pkt) Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono zasadę działania pewnego enzymu.Sformułuj problem badawczy do zaplanowanego doświadczenia.. Zadanie 9.2.. Do jednego ze słoików włożono kawałek świeżej, surowej wątroby bydlęcej.. Część ciała: Odległość między patyczkami (w mm)Metody badawcze i doświadczenia Fizjologia roślin Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na schemacie przedstawiono zestaw badawczy do doświadczenia, w którym badano proces oddychania zachodzący podczas kiełkowania nasion grochu.MATURA 2012 BIOLOGIA poziom ROZSZERZONY 14.05.2012 - ARKUSZE, ZADANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI >>> Wyniki matur pojawią się 29 czerwca 2012 r. Odpowiedzi do matury rozszerzonej z WOS-u 2012 .Poniżej przedstawiono zestaw materiałów niezbędnych do wykonania doświadczenia weryfikującego hipotezę badawczą : temperatura wpływa na szybkość kiełkowania nasion grochu..

Sformułuj problem badawczy przedstawionego doświadczenia.

W próbie "A" sadzonki były wstawione do wody wodociągowej, w próbie "B" - umieszczono je w wodzie wodociągowej z dodatkiem auksyn.. Przeprowadzono doświadczenie, w którym tego samego ślimaka kolejn.Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ stężenia CO 2 na intensywność fotosyntezy dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin - A i B. Na podstawie: Fizjologia roślin, red. M. Kozłowska, Poznań 2007. a) Sformułuj wniosek dotyczący różnicy w efektywności wykorzystania dwutlenku węglaPoniżej przedstawiono charakterystykę jednego z elementów morfotycznych krwi człowieka.. b. (2 pkt.). b) Sformułuj hipotezę dotyczącą wpływu zanieczyszczeń powietrza na plonowanie gorczycy.. W projekcie doświadczenia zaplanuj zestaw badawczy i kontrolny.. Zadanie 9.1.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Wybierz z poniżej podanych, poprawnie sformułowaną hipotezę do schematu doświadczenia przedstawionego w zadaniu 5: a) Badanie wpływu światła na proces fotosyntezy.. b) Określ warunek zewnętrzny, który powinien zostać spełniony dla uzyskania optymalnego przebiegu reakcji, a którego nie podano w opisie doświadczenia, i zaproponuj sposób jego spełnienia.Sformułuj problem badawczy do przedstawionego doświadczenia..

a) Sformułuj problem badawczy do powyższego doświadczenia.

praca domowa biologia przygotowano dwa talerzyki z watą i wysiano na każdym z nich po 10 nasion rzeżuchy.. stopnia zatemperowania ołówków a nawet od osobistej wrażliwości danej osoby na bodźce.. (1 pkt) Wymień czynniki zewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy.. Sformułowanie problemu badawczego wymaga pewnej wiedzy o danej tematyce, a źródłem tej wiedzy jest literatura przedmiotu.. Poniżej przykładowe wyniki oraz wniosek.. dpowiedź uzasadnij jednym argumentem odnoszącym się do cech owocu.Wykonano doświadczenie, w którym do dwóch słoików wlano jednakową ilość 3% roztworu H2O2 (wody utlenionej).. Wskaż grupę, która stanowiła próbę kontrolną w opisanym doświadczeniu, oraz sformułuj przykładowy problem badawczy tego doświadczenia dotyczący zjawiska .Wykonaj doświadczenie.. W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące wybranych cech różnych ssaków.. pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedź.. 1 talerzyk umieszczono w szafce a 2 w lodówce.Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikami powyższego doświadczenia.. Z myślą o nich publikujemy zadania, które pomogą im przygotować się do .Poniżej przedstawiono wyniki pewnego doświadczenia.. .Zadania maturalne z Biologii Tematyka: tkanki i organy roślinne, fizjologia, morfologia i systematyka.. Poprawność sformułowania problemu polega na: wyczerpaniu jego zakresu, uwzględnieniu zależności między zmiennymi, zastosowaniu rozstrzygnięcia .Obserwacja: Roślina posadzona w piasku wolniej rośnie, niż roślina posadzona w ziemi ogrodniczej..

Na rysunku przedstawiono wyniki tego doświadczenia.

Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Witam.. Może być formułowany jako pytanie lub w formie równoważnika zdania.. Budowa owocu .. Proponowana odpowiedź: .. Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia.a) Wskaż grupę, która stanowiła próbę kontrolną w opisanym doświadczeniu, oraz sformułuj przykładowy problem badawczy tego doświadczenia dotyczący zjawiska fotosyntezy.. Proces powstawania owocu zaczyna się po zapłodnieniu .. Zadanie 17.3. problemie testowania zawsze muszą być sformułowane obie hipotezy Przykładowo chcemy stwierdzić, że paciorkowce odpowiedzialne są za cięższe przypadki choroby niż gronkowce.. Wyjaśnij, uwzględniając funkcję auksyny, mechanizm reakcji rośliny podczas przebiegu doświadczenia.problem badawczy - to problem (zagadnienie), który ma zostać rozwiązany przez nasz eksperyment.. Przygotuj cztery doniczki; dwie z piaskiem, dwie z .Sformułuj wniosek dotyczący różnicy w .. dlaczego stężenie trehalozy w hemolimfie badanych owadów wzrasta po obniżeniu się temperatury otoczenia poniżej 0 ºC.. a) Sformułuj problem badawczy do powyższego doświadczenia..

Problem badawczy: Dlaczego roślina posadzona w piasku wolniej rośnie.

(0-1) Zaznacz klasę roślin okrytonasiennych, do której należy .. Na podstawie analizy i interpretacji rysunków sformułuj wniosek dotyczący dzielenia się chloroplastów w przedstawionych komórkach.. owoc bez nasion, z auksyną (+) owoc z nasionami owoc bez nasion, bez auksyny ( ) a) Sformułuj problem badawczy do tego doświadczenia.. W poniższej tabeli zestawiono informacje dotyczące wybranych cech organizmów w systemie pięciu królestw.przedstawiono intensywność fotosyntezy i oddychania u pewnej rośliny nasiennej w ciągu dnia.. Treść zadania brzmi: Badano reakcje ślimaka winniczka na bodźce chemiczne i mechaniczne.. Wytwarzają go jedynie rośliny okrytonasienne okrytonasienne.Mimo że owoce przybierają różne formy, każdy zbudowany jest z takich samych części: owocni i nasion.. c) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym rysunku.. Mogło to być dziełem przypadku - np. nietypowego doboru próby.Poniżej schematycznie zilustrowano podziały komórek różniące się szybkością.. Poniżej przedstawiono cechy dotyczące budowy i fizjologii ryb.Sformułuj problem badawczy dotyczący doświadczenia przedstawionego na powyższym .. Owoc Owoc jest dojrzałą zalążnią, w której zamknięte są nasiona.. Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony 7 Zadanie 12.. Są to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych krążków.. Czy światło wpływa na kiełkowanie nasion?. Sformułuj wnioski dotyczące oddychania i fotosyntezy, jakie można wyciągnąć na podstawie wykresu.W materiale przedstawiono powstawanie, budowę i funkcje owoców i nasion.. Zadanie 19. .. Sformułuj problem badawczy do zaplanowanego .Maturę z biologii na poziomie rozszerzonym zdają głównie maturzyści, którzy chcą studiować m.in. medycynę.. Pomiary dokonywano od godziny 7.00 do 24.00 w ciągu jednej doby.Na podstawie wyników jednego z tych doświadczeń sformułowano wniosek: "Względnie wysoka temperatura przyśpiesza kwitnienie rzodkiewnika".. Rozwiązując zadania dotyczące doświadczeń, napotkałem na pewien problem w jednym z nich.. Rodzaj zwierząt.. Wskaż poprawnie sformułowany problem badawczy opisanego doświadczenia.. Sformułuj wniosek dotyczący reakcji pędu i korzenia na światło.. Wskaż poprawnie sformułowany problem badawczy opisanego .sformułuj problem badawczy, sformułuj hipotezę, podaj który zestaw 1 czy 2 był próbą kontrolną i uzasadnij swój wybór.. Na rysunku przedstawiono wyniki tego doświadczenia.. Na obu talerzykach utrzymywano taką samą wilgotność..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt