Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego wychowanie fizyczne

Pobierz

Ludwika Zamenhofa w Częstochowie 3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowanego.. Treść.. Imię i nazwisko: Kinga Królik 2.. Filmy.. Kategoria: Awans zawodowy.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Miejsce pracy: Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10) Witam jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie prowadzę klasę pierwszą.Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Pobierz.. ˆ&!˝˚%'˝ˆˆ & i˝˙.%&+˘˝+˝)%˙"ˇ &˛$ ˜& ("˙.&ˆPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Wrzesień 2014r.. Św. Jana Pawła w NadarzyniePlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Procedurę awansu zawodowego nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. poz.967) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca2018 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.. 2 .Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.2018r.. Dz. U. z 2020 poz. 2200) Warto poznać co się zmieniło w ostatnim czasie w zakresie obowiązkowych formalności oraz egzaminu./ 086 9e 83 1 61 1 0 4 f 1 / 6 91 3 1 45 1 /4 5 0 ˛!. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego na "starych zasadach" tj. rozporządzenia z 2013. język angielski, szkoła ponadpodstawowa Awans zawodowy - plan rozwoju - mianowanie (2021-08-01)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2016 r. do 31 maja 2019 r. 1..

Plan rozwoju zawodowego.

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania fizycznego.. W przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego opracowują oni plan we współpracy z opiekunem stażu.Staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam .. Opiekun stażu: Dyrektor placówki oświatowej: Akty prawne - awans zawodowy nauczyciela:-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIE Ń NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMI Ę I NAZWISKO NAUCZYCIELA ODBYWAJ ĄCEGO STA Ż: Dominika Le śniewicz-nauczyciel wychowania fizycznego NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum im.. Dodaj do teczki Przypnij do kalendarza.Przedstawiam Plan Rozwoju Zawodowego nanauczyciela kotraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 38 im..

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Jankowsk.

poleca 85% 243 głosów.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2013Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Specjalność: nauczyciel wychowania fizycznegoAktualne wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna.. Anita Stefańska.. Plan rozwoju obejmuje zagadnienia realizowane na swietlicy w latach 2004 do 2007. mgr Tomasz Sołtys Zdziechowice dn. 01.09.2004 r. nauczyciel kontraktowy nauczyciel wychowania fizycznego,PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTAKTOWEGO JACEK WOWCZAK Szkoła, w której odbywa się staż: PZS NR 1 w Krzyżowicach ul. Główna 2 55-040 Kobierzyce Opiekun stażu: Paweł Pacholik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole..

OstródaPlan rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na nauczyciela dyplomowanego.

Placówka oświatowa: Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy .. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole specjalnej.. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAZapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.. Cel główny Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju może podlegać modyfikacji ze względu na .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciela mianowanego mgr Wioletty Łukaszczyk, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021.. Damasławek.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust.. Data publikacji: 13 Lipiec 2017. poz. 2215 z późn.zm.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt